تماس

آدرس شرکت:
Karla Engliše 3201/6
Smíchov
150 00 Praha 5

Tel.: +420-415 628 111

IČ: 29153492
DIČ: CZ29153492

شرکت در دفتر ثبت شرکتها و موسسات پراگ ثبت شده است.
شماره ثبت: B 18854

محل شرکت

Legios Loco a.s.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov

Recepce

No data found

Write down for the offer
that suits you right

کارخانه Louny

Legios Loco a.s.
Husova 402
44001 Louny

کارخانه نیمبورک

Legios Loco a.s.
Boleslavská třída 418/54
28880 Nymburk

کارخانه Louny

Legios Loco a.s.
Husova 402
44001 Louny